เอกสารเช่ารถ

เอกสารเช่ารถ

หลังจากที่ท่านจองรถเสร็จแล้ว ในวันรับรถยนต์ขอให้ท่านจัดเตรียมเอกสาร มาด้วยดังนี้

สำหรับบุคคลทั่วไป
1.    บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
2.    ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
3.    บุคคลค้ำประกัน
4.    เงินมัดจำ 5,000-10,000 บาท
5.    VISA PASS. สำหรับชาวต่างชาติ

สำหรับนิติบุคคลหรือบริษัท
1.     สำเนาหนังสือรับรองบริษัท
2.     หนังสือมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัทได้
3.     สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัทได้
4.     สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมตัวจริง
5.     สำเนาใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมตัวจริง
6.     วางเงินสดมัดจำ 10,000 บาท (ซึ่งจะคืนให้หลังจากลูกค้านำรถมาคืนแล้ว)

***เอกสารทุกอย่างต้องไม่หมดอายุ กรณีมีผู้ขับร่วมจะต้องมาทำสัญญาเช่าด้วย